w1 Titus Davies_White Flag diary

White Flag (2024), diary, by Titus Davies